لیست قیمت کانکس ۱۳۹۶-۸-۱ ۱۱:۳۰:۳۴ +۰۰:۰۰

کانکس استاندارد با عرض ۲/۴۰ سالنی

ابعاد کانکس تیپ ممتاز(ساندویچ پانل) تیپ A تیپ B
کانکس ۲/۴۰×۲/۴۰ ۶/۰۰۰/۰۰۰ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ۲/۰۰۰/۰۰۰
کانکس     ۳×۲/۴۰ ۷/۵۰۰/۰۰۰ ۳/۳۰۰/۰۰۰ ۲/۴۰۰/۰۰۰
کانکس     ۴×۲/۴۰ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ۳/۵۰۰/۰۰۰ ۲/۷۰۰/۰۰۰
کانکس     ۶×۲/۴۰ ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ۴/۵۰۰/۰۰۰ ۳/۳۰۰/۰۰۰
کانکس     ۸×۲/۴۰ ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ ۶/۰۰۰/۰۰۰ ۵/۰۰۰/۰۰۰
کانکس   ۱۰×۲/۴۰ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ۷/۸۰۰/۰۰۰ ۶/۳۰۰/۰۰۰
کانکس   ۱۲×۲/۴۰ ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ ۹/۰۰۰/۰۰۰ ۷/۰۰۰/۰۰۰

کانکس استاندارد با عرض ۳ سالنی

ابعاد کانکس تیپ ممتاز(ساندویچ پانل) تیپ A تیپ B
کانکس           ۳×۳ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ۳/۵۰۰/۰۰۰ ۲/۷۰۰/۰۰۰
کانکس           ۴×۳ ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ۴/۲۰۰/۰۰۰ ۳/۱۰۰/۰۰۰
کانکس           ۶×۳ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ۵/۷۰۰/۰۰۰ ۴/۲۰۰/۰۰۰
کانکس           ۸×۳ ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ۷/۵۰۰/۰۰۰ ۶/۰۰۰/۰۰۰
کانکس         ۱۰×۳ ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ ۹/۵۰۰/۰۰۰ ۸/۰۰۰/۰۰۰
کانکس         ۱۲×۳ ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ ۹/۰۰۰/۰۰۰

کانکس نگهبانی

ابعاد کانکس تیپ ممتاز(ساندویچ پانل) تیپ A تیپ B
کانکس  ۱/۵×۱/۵ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ۱/۸۰۰/۰۰۰
کانکس           ۲×۲ ۵/۹۰۰/۰۰۰ ۲/۷۰۰/۰۰۰ ۲/۰۰۰/۰۰۰
کانکس     ۲×۲/۴۰ ۶/۵۰۰/۰۰۰ ۲/۸۰۰/۰۰۰ ۲/۱۰۰/۰۰۰
کانکس           ۳×۲ ۷/۰۰۰/۰۰۰ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ۲/۲۰۰/۰۰۰

کانکس سرویس بهداشتی

ابعاد کانکس تیپ ممتاز(ساندویچ پانل) تیپ A تیپ B
سریس بهداشتی ۱/۲×۱/۲ ۶/۰۰۰/۰۰۰ ۲/۸۵۰/۰۰۰ ۱/۸۵۰/۰۰۰
سرویس بهداشتی۱/۵×۱/۴ ۶/۵۰۰/۰۰۰ ۳/۱۰۰/۰۰۰ ۲/۴۰۰/۰۰۰
حمام۱/۲×۱/۲ ۵/۸۰۰/۰۰۰ ۲/۷۰۰/۰۰۰ ۱/۷۰۰/۰۰۰
سرویس بهداشتی فرنگی۱/۵×۱/۴ ۶/۸۰۰/۰۰۰ ۳/۳۰۰/۰۰۰ ۲/۸۰۰/۰۰۰