کانکس اداری دست دوم

موجودی کانکس اداری دست دوم هایپر کانکس و شرایط آن به شرح ذیل است

۶×۲/۴۰

۱۲×۲/۴۰

سالنی

سالم

۱۳۹۴

۶ متری  به قیمت  ۳/۵۰۰/۰۰۰

۱۲ متری به قیمت ۷/۲۰۰/۰۰۰

به زودی