کانکس دست دوم ساندویچ پنل

کانکس پلیس دست دوم و کانکس دوچرخه دست دوم ,کانکس بازیافت دست دوم , کانکس ساندویچ پنل دست دوم از موجودیهای دیگر کانکس هایپر می باشد

۱- کانکس دوچرخه   کامپوزیت  ۶×۳

۲- کانکس  بازیافت           ۲/۴۰×۶

۳- کانکس پلیس             ۲/۴۰×۶

۱-    با جایگاه استقرار دوچرخه

۲-   سالنی

۳-   سالنی

همگی در حد و به شرط سلامت می باشند

۱-   ۱۳۹۵

۲-  ۱۳۹۴

۳-  ۱۳۹۰

۱- قیمت کانکس دوچرخه کارکرده       ۲۲/۰۰۰/۰۰ تومان

۲-قیمت کانکس بازیافت دست دوم    ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۳-قیمت کانکس پلیس دست دوم    ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

 

به زودی