کانکس دست دوم مخابراتی

کانکس مخابراتی دست دوم , کانکس گلخانه دست دوم , کانکس مطبوعاتی کارکرده را از شرکت هایپر کانکس تهیه نمایید

۱- ۲×۳      مطبوعاتی

۲- ۲/۴×۴   مطبوعاتی

هردو با پیشخان

سلامت

۱-  ۱۳۹۰

۲-  ۱۳۹۵

۱- قیمت ۲/۵۰۰/۰۰۰

۲- قیمت ۳/۵۰۰/۰۰

به زودی