کانکس دست دوم

//کانکس دست دوم

کانکس دست دوم

لیست موجودی کانکس دست دوم هایپر کانکس به شرح زیر است

۱-             ۲×۲

۲-              ۲×۳

۳-         ۲/۴۰×۶

۴-        ۲/۴۰×۱۰

۵-             ۳×۶

۶-            ۳×۱۰

۱- سالنی

۲- سالنی

۳- با آبدارخانه

۴- یک اتاق با سرویس

۵-سالنی

۶-سالنی

همگی سالم

۱-     ۱۳۹۶

۲-     ۱۳۸۹

۳-     ۱۳۹۴

۴-    ۱۳۹۶

۵-    ۱۳۹۳

۶-   ۱۳۹۵

۱-    قیمت ۲/۰۰۰/۰۰۰

۲-   قیمت ۲/۲۰۰/۰۰۰

۳-   قیمت ۳/۵۰۰/۰۰۰

۴-  قیمت  ۷/۲۰۰/۰۰۰

۵-  قیمت ۴/۵۰۰/۰۰۰

۶-  قیمت ۷/۵۰۰/۰۰۰

به زودی