کانکس نگهبانی دست دوم

موجودی کانکس نگهبانی دست دوم هایپر کانکس به شرح ذیل می باشد در ضمن برای دریافت قیمت کانکس نگهبانی , نو ساخته شده کانکس هایپر به قسمت قیمت کانکس مراجعه فرمایید

۱-                ۲×۳

۲-         ۱/۵×۱/۵

۳-       ۲/۴۰×۲/۴۰

سالن تک پنجره با قابلیت افزایش پنجره

در حد نو ۱۰۰درصد

۱-        سال ۹۵

۲-        سال ۹۶

۳-       سال ۹۴

۱-        قیمت           ۲/۲۰۰/۰۰۰

۲-       قیمت          ۱/۹۰۰/۰۰۰

۳-      قیمت           ۲/۲۰۰/۰۰۰

بزودی