کانکس چرخدار دست دوم

تعداد موجودی کانکس چرخدار دست دوم به شرح زیر می باشد

۱-     ۳×۲

۲- ۴×۲/۴۰

۱-     تک محوره

۲-    دو محوره

در حد نو به شرط

۱-   ۱۳۹۶

۲-   ۱۳۹۶

۱-   ۳/۲۰۰/۰۰۰

۲-  ۵/۰۰۰/۰۰۰

به زودی