کانکس کارگری دست دوم

لیست موجودی کانکس کارگری دست دوم  به شرح زیر است

4×۲/۴۰
۶×۲/۴

۴×۲/۴۰ سالنی

۶×۲/۴۰ با آبدارخانه

سلامت هردو

۱۳۹۵

۴ متری قیمت ۲/۸۰۰/۰۰۰

۶ متری قیمت ۳/۸۰۰/۰۰۰

به زودی